2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

Gizlilik Politikası

BÜKÜCÜ TEKSTİL’ e ulaşan kişisel verileriniz toplanırken ve kullanırken izlediğimiz prensipler bu Gizlilik Politikası’ nda düzenlenmektedir.

Yasal Dayanak Ve İlkeler

Kişisel verilerin korunması, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Toplanabilecek Kişisel Veriler

BÜKÜCÜ TEKSTİL,  Web Sitesi üzerinde, Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak: Müşteri Şikayet ve Talepleri, İş Başvuru Formu ve de bizimle paylaşabileceğiniz öneri ve isteklerinizi alabiliriz. Bu bağlamda sizden aşağıdaki bilgileri alabiliriz.

 • Kimlik Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • IP Bilgisi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Talep/Şikayet Bilgisi

BÜKÜCÜ TEKSTİL,  Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Web sitesi ziyaretçisi, kendi arzusu doğrultusunda BÜKÜCÜ TEKSTİL ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Verilerin Kullanılma Amacı

BÜKÜCÜ TEKSTİL, toplanan kişisel verileri Web sitesi ziyaretçilerinin, kariyer başvurusu, veri sahibi başvuru formu, müşteri talep ve şikayetleri kapsamında doldurmuş olduğunuz veriler, müşteri Web Sitesi’nden faydalanabilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda web sitesi ziyaretçisine gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, web sitesi ziyaretçisi ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel veriler BÜKÜCÜ TEKSTİL raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, web sitesi ziyaretçilerinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Web sitesi ziyaretçilerinin ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler BÜKÜCÜ TEKSTİL ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak ve kariyer amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla web sitesi ziyaretçisi ile iletişime geçilebilecektir.

Verilerin Paylaşımı

BÜKÜCÜ TEKSTİL, web sitesi ziyaretçilerine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri Web Sitesi kapsamında web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda BÜKÜCÜ TEKSTİL, web sitesi ziyaretçileri deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), web sitesi ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web Sitesi veya BÜKÜCÜ TEKSTİL hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda veya web sitesi ziyaretçilerine sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için web sitesi ziyaretçileri verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (“hosting” servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri vb., üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Web sitesi ziyaretçileri, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerini BÜKÜCÜ TEKSTİL sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Web Sitesi Ziyaretçilerinin Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Web sitesi ziyaretçileri, BÜKÜCÜ TEKSTİL’ e başvurarak kendisiyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Web sitesi ziyaretçisi, yukarıda belirtilen taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle iletebilecektir. BÜKÜCÜ TEKSTİL, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Web sitesi ziyaretçisi, BÜKÜCÜ TEKSTİL’ e kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Güncel bilgileri sağlamamış olması halinde BÜKÜCÜ TEKSTİL’ e herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

BÜKÜCÜ TEKSTİL, web sitesi ziyaretçisi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK politikamıza uygun olarak saklayacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

BÜKÜCÜ TEKSTİL, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, BÜKÜCÜ TEKSTİL uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

BÜKÜCÜ TEKSTİL kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. BÜKÜCÜ TEKSTİL, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, eklendiği tarihten itibaren yürürlük kazanır.

halı modelleri halı halı fiyatları çocuk odası halısı banyo paspası oturma odası halısı mutfak halısı salon halısı post halı kilim afgan halısı kaymaz taban halı