2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

KVKK Aydınlatma Metni

BÜKÜCÜ TEKSTİL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bükücü Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil Şirket’ imiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge), bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamaktayız. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilci

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bükücü Tekstil tarafından hazırlanmıştır.

Kanun uyarınca, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne, 12207 sicil numarasıyla kayıtlı, 0192000478600018 MERSİS numaralı, “Başpınar  OSB Mah. O.S.B. 2. Bölge 83211 No’lu Cad. No:10 Şehitkamil/Gaziantep” adresinde mukim BÜKÜCÜ TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. veri sorumlusudur.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket olarak, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden, bizimle çalışmak isteyen adaylardan, müşterilerimizden, ürün ve hizmet tedariki yaptığımız iş birliği firmalarımızdan bize mail, internet sitesi, telefon, evraksal vb. olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bize verdiğiniz her türlü kişisel verilerinizi / bilgilerinizi (Ad ve soyad, telefon numarası, posta ve/veya e-posta adresiniz, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları, fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimliğinizi açığa çıkartan tüm bilgiler (‘kişisel bilgiler’) bu kapsamdadır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) tanımlı veri sorumlusu sıfatı ile KVKK’ da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 • Müşteri/ iş ortağı/ tedarikçi kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Müşteri/ iş ortağı/ tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerin kurulması,
 • Müşteri/ iş ortağı/ tedarikçi talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve geri bildirim yapılması,
 • Fatura işlenmesi dâhil her türlü muhasebesel işlemlerin yapılması,
 • Şirketimiz ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizin tespit edilmesi,
 • Pazarlama ve/veya analiz çalışmasının yürütmesi,
 • Reklam çalışmaları yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, siber güvenliğin sağlanması,
 • Ürünlerimize, hizmetlerimize, internet sitemize olan talebin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrası,
 • Her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Her türlü operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasının gerçekleştirmesi,
 • Olası illegal aktivitelerin önlenmesi,
 • Uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması,
 • Yurtiçi ve yurtdışı yasal otorite ve denetim gerekliliklerinin sağlanması,
 • Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Fiziksel güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi,
 • Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin düzenlediği ve/veya katılım sağlayacağı eğitim, seminer, etkinlik ve organizasyon çalışmalarının sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizlerin bilgilendirilmesinin sağlanması,
 • İş geliştirme çalışmalarının yapılması ve yeni stratejilerin geliştirilmesi,

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kuruluşlara, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, şirket yöneticilerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bankalara, kredi risk ve finans kuruluşlarına, aracılık ettiğimiz kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, sevkiyatlarınız için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına ve tedarikçisi olduğumuz diğer firmalara, etkinlik ve sigorta şirketlerine, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere bunlarla sınırlı olmaksızın, yurtiçinde ve yurtdışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; operasyonel süreçlerin yürütüldüğü departmanlarımız ve Bükücü Tekstil tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi sebebiyle

KVKK madde 5/1 hükmünde belirtilen; ilgili kişinin açık rıza olması sebebine dayalı olarak ve Kanunun 5/2 hükmünde belirtilen; aşağıdaki maddelere göre açık rıza aranmaksınız işlenmektedir.

 • KVKK madde 5/2(a) hükmünde belirtilen; kanunda açıkça ön görülmesi sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak,
 • KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde şirketin meşru menfaati sebebine dayalı olarak,

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d)ve(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Talep halinde kişisel veri sahibi başvuru formu ile birlikte bize ulaştırabilirsiniz.