2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

KVKK Veri Aktarım Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

BÜKÜCÜ TEKSTİL olarak; müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, tedarikçilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, hukuki veya ticari ilişki ve/veya iş birliği içinde olduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarının, iş ortaklarının, hissedarlarının ve yetkililerinin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği önemsemekteyiz. İşbu KVKK Veri Aktarımı ve Paylaşımı Politikası ’ nın “Politika” temel amacı, yukarıda sayılan kişiler başta olmak üzere, kişisel verilerin BÜKÜCÜ TEKSTİL ‘ in tüm birimlerinin kullandığı ve içerisinde kişisel veri barındıran tüm iletişim türlerinin aktarım usul ve esasları belirlemektir.

Kişisel verilerin aktarımına ilişkin iş ve işlemler, BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan işbu Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

İşbu Politika; BÜKÜCÜ TEKSTİL ’ in tüm birimlerini ve çalışanlarını, birimlerinin kullandığı ve içerisinde kişisel veri barındıran tüm iletişim türlerini kapsamaktadır.

İşbu Politika kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır.

Yeni mevzuatlar ile belirlenmesi durumunda, BÜKÜCÜ TEKSTİL kişisel veriler üzerinde yeni mevzuatlara uyumlu olacak şekilde politikasını güncelleyerek mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.

İşbu Politika ’nın BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirildiği durumlarda, BÜKÜCÜ TEKSTİL uygulayacağı adımları Hukuk Birimi’ne danışarak yeniden belirleyecektir.

2. KISALTMALAR VE TANIMLAR

BÜKÜCÜ TEKSTİL KVKK AKTARIM VE PAYLAŞIMI Politikasında kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 ŞİRKET Bükücü Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 KVKK  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 Politika KVKK Veri Aktarımı ve Paylaşımı Politikası
 Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.
 Çalışan(lar) BÜKÜCÜ TEKSTİL çalışan(lar)ı.
 Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, bizimle çalışmak isteyen adaylar, müşterilerimiz
 KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
 Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
 BÜKÜCÜ TEKSTİL İş Ortakları BÜKÜCÜ TEKSTİL’ in ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
 BÜKÜCÜ TEKSTİL Grup Şirketleri Çayırlı Halı şirketini kapsamaktadır.

3. SORUMLULUK

KVKK Veri Aktarımı ve Paylaşımı Politikası BÜKÜCÜ TEKSTİL ’de ve diğer grup şirketlerinde işleyiş, faaliyet ve süreçlerinin uygulanmasında Genel Müdür sorumlu olmakla birlikte; bu politikanın uygulanmasından BÜKÜCÜ TEKSTİL ’in tüm birimleri ve çalışanları sorumludur.

4. KVKK VERİ AKTARIMI ESASLARI

Açık rıza alınmadan verilerin aktarılması yalnızca kanunda (8 inci maddenin ikinci fıkrası) belirtilen istisnaların sağlandığı durumlarda geçerlidir. Bu istisnalar dışında kalan tüm durumlarda, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Aktarımda istisnanın geçerliliğinden emin olamıyorsa KVKK Kurulu’na ve/veya KVKK Birimine danışarak aktarım yapılabilir. 4.1. Kişisel Veri Aktarım Şartlarına Uygunluk BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

4.1. Kişisel Veri Aktarım Şartlarına Uygunluk

BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

4.1.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından, KVK Kanunu’nun5. ,6. ve 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek veri aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına (Bkz. BÜKÜCÜ TEKSTİL KVK Politikası Bölüm 6.1.) uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması için aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir:

İlgili kişinin açık rızasının alınması,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için ise; aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından

4.1.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından, KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kişisel veriler;  kişisel veri işleme şartlarına (Bkz. BÜKÜCÜ TEKSTİL KVK Politikası Bölüm 6.1. ) uygun olarak ve aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılması için aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması,
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

4.1.2.1. Aktarım Yapılacak Ülkede Yeterli Korumanın Bulunması Halinde Uygulamalar;

Kişisel veri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden birine (güvenli ülke olarak da adlandırılmaktadır) aktarılacak ise kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına bakılır. Buna göre;

4.1.2.1.1 Aktarılacak Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri Olmaması Durumunda;

6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4.1.2.1.2. Aktarılacak Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri Olması Durumunda;

6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunda açıkça öngörülmesi halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde yeterli korumaya sahip ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

4.1.2.2.  Aktarım Yapılacak Ülkede Yeterli Korumanın Bulunmaması Halinde Uygulamalar;

Kişisel verinin aktarılacağı ülke, yeterli korumanın bulunmadığı bir ülke ise bu durumda kişisel veri işleme şartlarının mevcut olması ile Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gerekir.

Buna göre yeterli korumanın bulunmadığı bir ülkeye kişisel veri aktarımında;

 • Kişisel veri özel nitelikli kişisel veri değilse 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında , özel nitelikli kişisel veri ise 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı.
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması halinde yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

4.2.  Kişisel Verilerin Fiziksel Ortamda Aktarılması

Fiziksel ortamdaki kişisel veriler, kişisel verilerin okunabilir olduğu elektronik ortam dışındaki tüm kişisel verileri kapsamaktadır. Politika ’nın bu bölümünde kişisel verilerin fiziki olarak transferi ile ilgili gereklilikler belirtilmektedir. BÜKÜCÜ TEKSTİL çalışanları aksi belirtilmediği sürece fiziksel ortamda bir kişisel veri aktarımı yapıyorsa İşbu Politika ’ya bağlı kalmak zorundadır. Çalışanımız aksi durumda bir aktarım yaptığı veya aktarımın yapıldığına şahit olduğu durumlarda, durumu KVK Kurulu ’na bildirmekle yükümlüdür. Fiziksel ortamda veri aktarımı yapan çalışan ve/veya departman, aktarılacak olan kişisel veriler alınırken kişinin açık rızasını almalıdır. Kanunda açıkça ön görülmesi, fiili imkansızlık sebebiyle açık rızanın alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğümüzün yetine getirilmesi şartlarında, kişisel veri sahibinin kişisel veriyi alenileştirmesi durumunda açık rıza alınması gerekmemektedir. Diğer durumlarda açık rıza alınmadan aktarılan kişisel verilerde sorumluluk veri işleyen ile birlikte aktarım yapan kişi ve/veya departmanda aktardıkları sorumludur.

Kişisel Veri içeren fiziki dokümanlar aktarılırken işlenemez olmalıdır. Aktarım sırasında doküman üzerindeki kişisel veri aktarımı yapan kişi tarafından dahi görülmemelidir. Bu sebeple aktarım dosyaların fiziki boyutuna bağlı olarak, kişisel veriler aktarım yapılacak kişiye ulaşmadan işlenmişse bu işleme aktarım sırasında takip edilebilir şekilde aktarım gerçekleştirilmelidir. Bu takip kapalı zarfın, kolinin, kutunun mühürlenmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Mühürleme yapılamadığı durumda aktarım yalnızca KVK Biriminin bilgisi ve onayı dâhilinde yapılabilir. Gönderi sonrası alıcı taraf ile iletişim kurularak kişisel verilerin transfer işleyiş bilgileri ve şartları teyit edilmektedir. Fiziki ortamdaki kişisel verilerin yurt içindeki aktarımı gerekli şartları sağlamanın yanı sıra mümkün olduğunca direkt olarak göndericiden alıcıya şeklinde gerçekleştirilmektedir. Dolaylı veya elden ele aktarım yalnızca zorunlu kalınan durumlarda tercih edilmektedir.

4.3.  Kişisel Verilerin Elektronik Ortamda Aktarılması

 Elektronik ortamdaki kişisel veriler, kişisel verilerin bir elektronik cihaz kullanılarak okunabilir hale getirildiği tüm kişisel verileri kapsamaktadır. İşbu Politikası ’nın bu bölümünde kişisel verilerin elektronik olarak transferi ile ilgili gereklilikler anlatılmaktadır. Politika ’nın bu bölümünde kişisel verilerin elektronik ortamda aktarılması ile ilgili gereklilikler belirtilmektedir. BÜKÜCÜ TEKSTİL çalışanları aksi belirtilmediği sürece elektronik ortamda bir kişisel veri aktarımı yapıyorsa İşbu Politika ’ya bağlı kalmak zorundadır. Çalışan aksi durumda bir aktarım yaptığı veya aktarımın yapıldığına şahit olduğu durumlarda, durumu KVK Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Elektronik ortamda veri aktarımı yapan çalışan ve/veya departman, aktarılacak olan kişisel veriler alınırken kişinin açık rızasını almalıdır. Kanunda açıkça ön görülmesi, fiili imkansızlık sebebiyle açık rızanın alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğümüzün yetine getirilmesi şartlarında, kişisel veri sahibinin kişisel veriyi alenileştirmesi durumunda açık rıza alınması gerekmemektedir. Diğer durumlarda açık rıza alınmadan aktarılan kişisel verilerde sorumluluk veri işleyen ile birlikte aktarım yapan kişi ve/veya departmanda aktardıkları sorumludur.

Kişisel veriler elektronik ortamda aktarılmadan önce, alıcının veriyi işlemeye yetkisi olduğundan emin olunmalıdır. Elektronik olarak kişisel veri aktarımı aşağıdaki yöntemlerle ve yalnızca belirtilen şartlar sağlandığı takdirde yapılabilir, bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumda KVK Kurulu’na bilgilendirilmelidir.

4.3.1. Elektronik Posta

Kişisel verilerin elektronik posta yolu ile transferinin gerekli olduğu durumlarda, aktarım işlemi kişisel verinin sahibi Birim Müdürü elektronik postanın alıcıları arasında yer almalıdır. Birim Müdürü bilgisi dâhilinde olsa dahi elektronik postanın alıcısı olmadığı durumlarda, çalışan politikaya aykırı davranmış sayılacaktır.

Elektronik posta metni içerisinde, elektronik postanın içeriğinin ve/veya eklerinin kişisel veri içerdiğinin bilgisi verilmelidir ve kişisel verilerin işlenmesi şifrelenerek önlenmelidir. Şifre, bir başka e-posta veya iletişim yöntemi ile alıcı ile paylaşılmalıdır. Şifreleme işleminin yapılmayacağı durumda, ilgili çalışan birim yöneticisine, birim yöneticisi ise KVK Kurulu ’na bilgi vererek onay almalıdır.

4.3.2. Taşınabilir Medya

Taşınabilir medya; sabit disklere, CD, DVD, teyp, USB belleklere, USB sabit disklere, hafıza kartlarına ve benzeri elektronik ortamın fiziksel şekilde taşınabildiği tüm elektronik platformları kapsamaktadır.

Taşınabilir medyalar ile kişisel veri aktarılırken, taşınabilir medya mutlaka şifrelenmelidir. Şifresiz olarak taşınabilir medyalar ile kişisel veriler transfer edilemez. Şifre, gönderici tarafından alıcıya farklı bir iletişim kanalı kullanarak iletilir.

Veri aktarımını yapan çalışan, sonrasında taşınabilir medyanın içerisindeki verinin imhasından da sorumludur. Taşınabilir medya içerisindeki kişisel veriler imha edilmeden, herhangi başka bir işlem için kullanılamaz.

Taşınabilir medyanın fiziksel transferi göndericiden alıcıya direkt olarak yapılmalıdır. Direkt olarak bu aktarımın yapılamadığı durumlarda minimum aracı kullanılarak transfer gerçekleştirilmelidir. BÜKÜCÜ TEKSTİL’ in anlaşmalı olduğu kurye hizmeti kullanılmalıdır, aktarımda kargo hizmeti mecbur kalınmadıkça ve KVK Kurul onayı alınmadan yapılamaz.

4.3.3. Bulut Paylaşımı (Cloud)

Bulut paylaşım, kişisel verilerin gönderici tarafından online bir depolama alanına yüklendiği alıcının ise verileri buradan temin ettiği paylaşımların tamamını kapsamaktadır. Bulut paylaşım yöntemi ile paylaşılan veri şifrelenmiş olmalıdır. Şifre, gönderici tarafından alıcıya başka bir iletişim kanalı kullanılarak iletilir. Bulut paylaşımı yalnızca BÜKÜCÜ TEKSTİL donanımları ve ağı kullanılarak yapılabilir, çalışanın bulut paylaşımını BÜKÜCÜ TEKSTİL donanımları ve ağını kullanmadan yapmasına izin verilmez.

4.3.4. Ağ Üzerinden Paylaşım

Kişisel veriler, BÜKÜCÜ TEKSTİL ’in ortak alanları kullanarak departmanlar içerisinde ve/veya departmanlar arasında paylaşılabilir. Ağ üzerinde paylaşım yapılırken, kullanılan alanın yalnızca alıcı departman ve/veya çalışanın erişimi olması gerekmektedir ve bu kontrol göndericinin sorumluluğundadır. Paylaşımın tamamlanmasının ardından, alıcı kişisel verileri ağ üzerinden imha ederek göndericiye bilgi vermelidir. Bilgiyi alan gönderici, ağ üzerindeki ortak alanda kişisel verilerin artık bulunmadığını kontrol etmeli ve bulunmadığından emin olmalıdır.

5. BÜKÜCÜ TEKSTİL TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

BÜKÜCÜ TEKSTİL, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak BÜKÜCÜ TEKSTİL KVK Politikası kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. BÜKÜCÜ TEKSTİL KVK Politikası Bölüm 5.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarabilir:

5.1. BÜKÜCÜ TEKSTİL Grup Şirketleri’ne, Grup Şirketleri’nin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesinin temini amacıyla sınırlı olarak,

5.2. BÜKÜCÜ TEKSTİL İş Ortakları’ na, iş ortaklığının kurulması ve sürdürülmesinin temini amacıyla sınırlı olarak,

5.3. BÜKÜCÜ TEKSTİL Tedarikçileri’ ne, tedarikçiden temin edilen ve BÜKÜCÜ TEKSTİL’ in ticari faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla sınırlı olarak,

5.4. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine, ilgili kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

5.5. Üçüncü kişilere kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak.

6. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI ve SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, web sitesinde kamuya açıklanır. Basılı kağıt nüshası da Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından dosyasında saklanır.

7. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

halı modelleri halı halı fiyatları çocuk odası halısı banyo paspası oturma odası halısı mutfak halısı salon halısı post halı kilim afgan halısı kaymaz taban halı