2.Organize Sanayi Bölgesi 83211 Nolu Cadde No:10 Başpınar/GAZİANTEP
+90 342 337 44 10
info@gizacarpet.com

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

BÜKÜCÜ TEKSTİL olarak; müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, tedarikçilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, hukuki veya ticari ilişki ve/veya iş birliği içinde olduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarının, iş ortaklarının, hissedarlarının ve yetkililerinin özel nitelikli kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği önemsemekteyiz. İşbu KVKK Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası’nın “Politika” temel amacı, yukarıda sayılan kişiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilere ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

İşbu Politika; BÜKÜCÜ TEKSTİL’ in birimlerinde işlenen, saklanan ve imha edilen tüm özel nitelikli kişisel verileri kapsamaktadır.

İşbu Politika özel nitelikli kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, BÜKÜCÜ TEKSTİL kendi iş ve çalışmaları özelinde, bizzat “veri sorumlusu” dur. Politika BÜKÜCÜ TEKSTİL’ in internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

İşbu Politika nın BÜKÜCÜ TEKSTİL tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirildiği durumlarda, BÜKÜCÜ TEKSTİL uygulayacağı adımları Hukuk Birimi’ne danışarak yeniden belirleyecektir.

1. KISALTMALAR VE TANIMLAR

BÜKÜCÜ TEKSTİL Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikasında kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

ŞİRKET Bükücü Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Politika KVKK Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.
Çalışan(lar) BÜKÜCÜ TEKSTİL çalışan(lar)ı.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, bizimle çalışmak isteyen adaylar, müşterilerimiz
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
BÜKÜCÜ TEKSTİL İş Ortakları BÜKÜCÜ TEKSTİL’ in ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
BÜKÜCÜ TEKSTİL Grup Şirketleri Çayırlı Halı şirketini kapsamaktadır.

3. SORUMLULUK

KVKK Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası’ nın BÜKÜCÜ TEKSTİL’ de ve diğer grup şirketlerinde işleyiş, faaliyet ve süreçlerinin uygulanmasında Genel Müdür sorumlu olmakla birlikte; bu politikanın uygulanmasından BÜKÜCÜ TEKSTİL ’nın tüm özel nitelikli veri işleyen birimleri ve çalışanları sorumludur.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ESASLARI

Politika’ da 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel veriler ve işleyiş şartları tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Politika’ da belirtilen önlemler yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri de dikkate alarak çalışmalarımızı yapmaktayız.

4.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ in işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 Tarihli ve 2018/10 Numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, BÜKÜCÜ TEKSTİL aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır.

4.1.1.  Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmiştir.

4.1.2. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik düzenlemeler;

 • Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
 • Gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır,
 • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır,
 • Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanteri iade almaktadır.

4.1.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise,

 • Kişisel Veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir,
 • Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır,
 • Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır,
 • Kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
 • Kişisel verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
 • Kişisel verilere uzaktan erişim gerekiyorsa kimlik doğrulama sistemi ile sağlanmaktadır.

4.1.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ in bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır,
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

4.1.5. Özel Nitelikli Kişisel Veriler aktarılacaksa;

 • Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal eposta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır,
 • Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır,
 • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veri aktarımı gerçekleştirilmektedir,
 • Kişisel verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve POL. 04 KVKK Veri Aktarımı ve Paylaşımı Politikası uygun olarak gönderilmektedir.

5.POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI ve SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, web sitesinde kamuya açıklanır. Basılı kağıt nüshası da Kalite Yönetim Sistem Birimi tarafından dosyasında saklanır.

6. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.